Báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ (theo người dùng)

너는 역할을 이 portlet에 접근할것을 요구해 달라고 하지 않는